Данъци и такси

Такси при продажба на недвижим имот (земеделска земя)
При продажба на недвижим имот се дължат следните нормативно определени задължителни такси:

1. Нотариални такси – минимален размер

За издаване (извършване) на нотариален акт, нотариусът събира такса, чийто минимален размер е определен в т.8 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Таксата се изчислява върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт, по следната таблица:

 

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително

30 лв. без ДДС

101 – 1000 лв.

30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС

1001 – 10 000 лв.

43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС

10 001 – 50 000 лв.

160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС

50 001 – 100 000 лв.

480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС

100 001 – 500 000 лв.

730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС

над 500 000 лв.

1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС

За изготвяне (написване) на нотариален акт – същата като за издаване на нотариален акт.

За заверка на декларации

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (1 бр.) и Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс (2 бр.) – по 10 лв. без ДДС за удостоверяване на съдържание и по 5 лв. без ДДС за удостоверяване на датата и подписа за всеки екземпляр от декларациите.

За преписи от документи

За първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

2. Такса вписване

Събира се от Агенция по вписванията – Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от обявената цена в нотариалния акт (т.е. удостоверявания материален интерес).

3. Местен данък

Съгласно Закона за местните данъци и такси, чл. 50 нотариусът извършва сделката, а съдията по вписванията я вписва в имотния регистър след заплащането на местен данък (Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин).
Размерът на данъка се определя с решение на Общинския съвет на всяка отделна община.

Такси при Договори за аренда (наем)

При нотариална заверка на Договор за аренда и вписването му в Агенция по вписванията са дължими следните такси:

1. Нотариални такси – минимален размер

За удостоверяване на датата и подписите на Договора за аренда и Договори за наем за срок повече от една година съгл. чл. 5, ал.3 от ЗСПЗЗ – 5 лева без ДДС за първия подпис и 2 лева без ДДС за втория.

2. Такса вписване

0,1% от материалния интерес в Договора за аренда (рентата умножена по количеството декари за целия период на договора), но не по-малко от 10 лева.

Данъци
Съгласно чл.10, ал. З от ЗМДТ земеделската земя не се облага с Данък върху недвижимите имоти, също така не се дължи и такса смет.
Не се дължи ДДС при продажба на земя или при отдаването и под наем или аренда съгл. Чл. 45, ал.1 от ЗДДС

Продажба на земеделска земя се дължи:
10 % данък печалба съгл. ЗКПО  за юридическите лица или
10 % данък върху дохода съгл. ЗДДФЛ  за физическите лица

При отдаване под аренда или наем на земеделска земя се дължи:
10 % данък печалба съгл. ЗКПО за юридическите лица

Физическите лица не дължат данък за получаваната рента съгл. Чл.13. ал.1 т.24 от ЗДДФЛ