Законова рамка

Продажба на недвижим имот (земеделска земя)

Прехвърлянето на собствеността върху недвижимите имоти в България, в това число земеделската земя е уредено основно в Закона за собствеността (ЗС) и се извършва по нотариален ред, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Купувачът и продавачът избират нотариус с право да упражнява дейност в съдебния район където се намират имотите. Явават се лично или чрез пълномощник пред избрания нотариус, който проверява дали са спазени изискванията на закона, наличието на всички документи, самоличността и правата на двете страни. Съставя се проекто-нотариален акт, прочита се от нотариуса и след потвърждение от страните се разписва от тях и него. Купувачът заплаща цената на продавача, заплащат се нотариалните такси, местния данък и таксата за вписване. Нотариусът внася нотариалния акт и документите за сделката в Агенция по вписванията – Служба по вписванията, където дежурен съдия съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър проверява представените документи и вписва представения нотариален акт в имотния регистър, с което се извършва прехвърлянето на собствеността върху имотите от името на продавача на името на купувача.


Предварителен договор

Когато между постигането на договорка за сделка между продавача и купувача на даден земеделски имот и извършването (изповядването) и пред нотариус има по-дълъг срок от един или повече месеци – обикновено се сключва в писмена форма Предварителен договор съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В него продавачът се задължава да продаде, а купувачът да купи даден недвижим имот, при договорени между тях продажна цена и условия по сделката, като размер на капарото (задатъка), срок за извършване на нотариалната сделка, за чия сметка са нотариалните такси и останалите разходи и др. Всяка от страните по предварителния договор има право да поиска от съда сделката да бъде финализирана, ако другата страна не желае да направи това доброволно.


Договор за аренда (наем)

Взаимоотношенията между собственика на земеделския имот и неговият ползвател (арендатор, наемател) са уредени основно в Закон за арендата в земеделието и Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и наредбите към тях. Според закона Договорът за аренда не може да бъде за срок по-кратък от 4 стопански години, подписва се пред нотариус и подлежи на вписване в имотния регистър към Агенция по вписванията. При желание за по-кратък срок се подписва Договор за наем по реда на Закона за задълженията и договорите.


Правна уредба на Niva.bg

Е-платформата за търговия със земеделски земи Niva.bg е yeб-базирана, многостранна система, посредством която дистанционно и чрез електронни средства, участниците в нея имат възможност да постигнат съгласие по сделки за продажба или отдаване под аренда или наем на земеделска земя. На основание Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) в нея двете страни могат да подпишат валидно споразумение за сделка, в т.число Предварителен договор за продажба на недвижим имот и Договор за наем, но не може да се прехвърли собственост или да се подпише Договор за Аренда (което става по описания по-горе ред).

Документи