Данъци и такси

1. Такси при продажба на недвижим имот (земеделска земя)
При продажба на недвижим имот се дължат следните нормативно определени задължителни такси:

1.1. Нотариални такси – минимален размер
За издаване (извършване) на нотариален акт, нотариусът събира такса, чийто минимален размер е определен в т.8 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Таксата се изчислява върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт, по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително 30 лв. без ДДС
101 - 1000 лв. 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС
1001 - 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС
10 001 - 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС
50 001 - 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС
100 001 - 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС
над 500 000 лв. 1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС

За изготвяне (написване) на нотариален акт – същата като за издаване на нотариален акт.

За заверка на декларации

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (1 бр.) и Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс (2 бр.) – по 10 лв. без ДДС за удостоверяване на съдържание и по 5 лв. без ДДС за удостоверяване на датата и подписа за всеки екземпляр от декларациите.
За преписи от документи
За първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

1.2. Такса вписване
Събира се от Агенция по вписванията (http://www.registryagency.bg/?page_id=1108) – Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от обявената цена в нотариалния акт (т.е. удостоверявания материален интерес).

1.3. Местен данък
Съгласно Закона за местните данъци и такси (http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720), чл. 50 нотариусът извършва сделката, а съдията по вписванията я вписва в имотния регистър след заплащането на местен данък (Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин).
Размерът на данъка се определя с решение на Общинския съвет на всяка отделна община.

2. Такси при Договори за аренда (наем)
При нотариална заверка на Договор за аренда и вписването му в Агенция по вписванията са дължими следните такси:

2.1. Нотариални такси – минимален размер
За удостоверяване на датата и подписите на Договора за аренда и Договори за наем за срок повече от една година съгл. чл. 5, ал.3 от ЗСПЗЗ (http://lex.bg/laws/ldoc/2132550145) – 5 лева без ДДС за първия подпис и 2 лева без ДДС за втория (http://www.notary-chamber.org/normativna_uredba.htm ).

2.2. Такса вписване (http://www.registryagency.bg/?page_id=1108).
0,1% от материалния интерес в Договора за аренда (рентата умножена по количеството декари за целия период на договора), но не по-малко от 10 лева

Данъци
Съгласно чл.10, ал. З от ЗМДТ (http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720) земеделската земя не се облага с Данък върху недвижимите имоти, също така не се дължи и такса смет.
Не се дължи ДДС при продажба на земя или при отдаването и под наем или аренда съгл. Чл. 45, ал.1 от ЗДДС (http://lex.bg/laws/ldoc/2135533201 )

При продажба на земеделска земя се дължи:
10 % данък печалба съгл. ЗКПО (http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562) за юридическите лица или
10 % данък върху дохода съгл. ЗДДФЛ (http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631 ) за физическите лица

При отдаване под аренда или наем на земеделска земя се дължи:
10 % данък печалба съгл. ЗКПО (http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562) за юридическите лица
Физическите лица не дължат данък за получаваната рента съгл. Чл.13. ал.1 т.24 от ЗДДФЛ (http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631 )

 

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!