Какво е НТП?

НТП или начинът на трайно ползване е една от основните характеристики на поземлен имот, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

НТП е записан в скицата на земеделския имот и нотариалния акт (протокол). Според начина си на трайно ползване, земеделският имот може да се определи като:

* Обработваеми ниви: 
          - нива,
          - полска култура,
          - друга посевна площ,
          - маслодайна култура,
          - зеленчукова градина,
          - зеленчукова култура
* Лозя:
          - лозе
* Трайни насъждения:
          - овощна градина, 
          - други трайни насаждения, 
          - ерозирало трайно насаждение, 
* Пасища, ливади:
          - пасище,
          - мера, 
          - ливада,
          - използвана ливада, 
          - естествена ливада,
          - пасище с храсти
* Необработваеми площи: 
         - временно неизползвана нива
         - гора в земеделска земя
         - друг вид земеделска територия
         - друга неизползвана нива
         - друга посевна площ
         - друга селска територия
         - ерозирало трайно насаждение
         - изоставени трайни насаждения
         - естествена ливада
         - залесена нива
         - залесена територия
         - затревена нива
         - зеленчукова градина
         - зеленчукова култура
         - изоставена нива
         - изоставена орна земя
         - изоставени трайни насаждения
         - друг вид недървопреработаема горска площ
         - широколистен дървесен вид

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!