Такси

Тарифа за таксите
на Е-платформа за търговия със земеделски земи - Niva.bg

събирани от Нива Тренд ЕООД, ЕИК 103775982, седалище, адрес на управление гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109-А, ет.1, оф.12, във връзка с дейността на участниците в Платформата, приложение към Правилника.
За участието и извършените сделки в Платформата, Операторът (Нива Тренд ЕООД) събира такси съгласно настоящата Тарифа (Посочените цени са без ДДС)

  

Такси за допускане до участие в търговията

До 28.02.2013 г. няма
Годишна такса 190 лева
Шестмесечна такса 95 лева
Тримесечна такса 55 лева

Такси при единична и блокова търговия

За публикуване на поръчка няма
За успешна сделка за продажба 1,00 лев на дка от всяка от страните по сделката
За успешна сделка за отдаване под аренда/наем 0,20 лева на дка от всяка от страните по сделката (минимум 2,00 лева на сделка)

Такси при Аукцион

За организиране (иницииране) на Аукцион 160 лева, заплаща се само от организатора на аукциона
За участие в аукцион няма
За успешен Аукцион (Аукцион с победител, отправил предложение с аукционна цена над резервираната от организатора цена) 1% от достигнатата на аукциона обща стойност в лева (аукционна цена умножена по общата площ на имотите), заплаща се само от организатора на аукциона