Правилник за търговия

на Е-платформа за търговия със земеделски земи - Niva.bg

Съдържание:

Част I - Общи положения
Раздел I - Понятия
Раздел ІІ - Правилник
Раздел IIІ - Участие в Платформата

Част II - Правила за поведение и Надзор
Раздел I - Правила за поведение
Раздел II - Надзор


Част III - Сделки със земеделски земи
Раздел I - Общи изисквания
Раздел II - Единична/блокова търговия
Раздел III - Аукционна търговия


Част I
Общи положения


Раздел I
Понятия


Е-платформа за търговия със земеделски земи - Niva.bg, наричана за краткост в настоящия правилник „Платформа/та“
е yeб-базирана многостранна система, управлявана от Нива Тренд ЕООД, посредством която, дистанционно чрез електронни средства, и въз основа на този правилник, участниците в нея отправят/приемат: предложения за сключване на предварителен договор за продажба на земеделски земи/покани за отправяне на предложения за сключване на предварителен договор за продажба на земеделски земи, предложения за отдаване на земеделски земи под аренда/покани за отправяне на предложения за отдаване на земеделски земи под аренда; предложения за отдаване на земеделски земи под наем/ покани за отправяне на предложения за отдаване на земеделски земи под наем; с цел постигане на съгласие по сделката със земеделски земи.

Нива Тренд ЕООД
Нива Тренд ЕООД, ЕИК 103775982, седалище, адрес на управление гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109-А, ет.1, оф.12 е лицето, което управлява Е-платформата за търговия със земеделски земи - Niva.bg, наричано за краткост в настоящия правилник и „Оператор”.

Управителен орган на Е-платформата за търговия със земеделски земи - Niva.bg е управителят на „Нива Тренд“ ЕООД

Земеделски земи (имот)
са земеделските земи по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, в качеството им на земеделски имоти, притежаващи уникален номер в рамките на едно землище.

Сделки със земеделски земи
са наем, аренда и предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на земеделска земя.

Търговски модул
Платформата е структурирана в търговски модули: Модул за Единична/Блокова търговия - „Продажби” и „Аренди” и Модул за Аукционна търговия - „Аукциони”.

Единична търговия
е времето, през което се въвеждат поръчки/потвърждения от участниците в Платформата и се постига съгласие по сделки със земеделски земи, които включват само един имот.

Блокова търговия
е времето, през което се въвеждат поръчки/потвърждения от участниците в Платформата и се постига съгласие по сделки със земеделски земи, които включват повече от един имот, при която имотите са групирани и търгувани в единен лот (партида) по определена обща средна цена (за един декар).

Аукционна търговия
е времето, през което се въвеждат отправените/приети наддавателни предложения в Платформата в провежданите аукциони и се постига съгласие по сделки със земеделски земи, в съответствие с правилата за организация и провеждане на съответния тип аукцион съгласно този Правилник.

Поръчка
е въведеното в Платформата предложение за сключване на предварителен договор и/или окончателен договор за продажба на земеделски земи в нотариална форма/покана за отправяне на предложения за сключване на предварителен договор и/или окончателен договор за продажба на земеделски земи в нотариална форма, предложение за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под наем/ покана за отправяне на предложения за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под наем; предложение за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под аренда/покана за отправяне на предложения за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под аренда .

Поръчка продава (отдава под аренда/наем)
е въведеното в Платформата предложение за сключване на предварителен договор и/или окончателен договор за продажба на земеделски земи; предложение за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под наем; предложение за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под аренда.

Поръчка купува (арендува/наема)
е въведената в Платформата покана за отправяне на предложения за сключване на предварителен договор и/или окончателен договор за продажба на земеделски земи; покана за отправяне на предложения за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под наем; покана за отправяне на предложения за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под аренда .

Поръчка купува (наема/арендува), с която се потвърждава, насрещна поръчка продава (отдава под наем / аренда)
е въведеното в Платформата потвърждение за приемане на предложение за сключване на предварителен договор и/или окончателен договор за продажба на земеделски земи; предложение за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под наем; предложение за сключване на договор за отдаване на земеделски земи под аренда.

Съгласие за сделка под условие
e момента, в който в Платформата съвпаднат въведените Поръчка продава (отдава под наем/аренда) и Поръчка купува (наема/арендува), с която Брокер потвърждава, насрещна поръчка продава (отдава под аренда/наем).

Валидиране на сделки със земеделски земи
Валидиране (окончателно потвърждение) е момента, в който участник, въвел Поръчка купува (арендува/наема) валидира постигнато съгласие по сделка под условие между него и участник, въвел Поръчка продава (отдава под аренда/наем) чрез потвърждението му в Платформата.

Клиент
е лице, което е сключило договор с участник в е-платформата за търговия със земеделски земи - Niva.bg, за използване на неговите услуги, свързани с постигане на съгласие по сделки със земеделски земи, чрез Платформата.

Брокер на купувача
е Брокер, действащ за купувача (наемателя/арендатора).

Брокер на продавача
е Брокер, действащ за продавача на земеделски земи (отдаващия под наем/аренда)

Заявител
е лицето, което кандидатства за приемане като участник в Платформата, в съответствие с Раздел IIІ от този Правилник.

Регистрационна документация
са образци на електронни форми и документи (Регистрационна форма, Правилник за търговия, Договор за участие), поместени на уеб-адрес: https://e.niva.bg, които се попълват посредством електронни средства и се подават по електронен път от Заявителя, като част от процедурата по регистрация.

Участник
е лицето, което е прието за участник в Платформата, в съответствие с Раздел III от този Правилник.

Договор за участие
е договорът сключен между участник и Оператора, който заедно с този правилник уреждат достъпа до и използването на Платформата.

Брокер
е физическото лице, което е упълномощено за достъп и използване на Платформата  от името на участник в нея.

Уникален идентификационен номер и парола
Всеки участник притежава Уникален идентификационен номер, който се предоставя от Оператора.

Потребителско име и парола
Всеки брокер притежава Потребителско име и парола за достъп при използване на Платформата. Всички сделки, реализирани при използване на потребителско име, парола и универсален електронен сертификат, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) от брокерите са обвързващи за участника.

Рейтинг на посредник
Измерва резултатите от дейността на посредниците на основание сключените от тях сделки в Платформата.  Изчисляват се два рейтинга: „Продажби“ и „Аренди“.

Рейтинг „Продажби“
е количеството декари, за които даден посредник има сделки за продажба/покупка в Платформата, умножени с коефициент 0,1. При двустранно потвърждение в Платформата от двата посредника за приключването на сделката и с нотариален акт, количеството декари по сделката се умножават допълнително с коефициент 0,05.

Така изчислявания рейтинг се намалява автоматично при отказ на посредника от потвърдена сделка под условие за единична/блокова поръчка продава (отдава под аренда/наем) – с количеството декари от отказаната сделка, умножени с коефициент 0,1.

Рейтинг „Аренди“
е количеството декари, за които даден посредник има сделки за отдаване/наемане под аренда и наем в Платформата. Изчислението на рейтинг „Аренди“ е аналогично с това на рейтинг „Продажби“.

Раздел ІІ
Правилник


Настоящият правилник е приет на 19.11.2012г. от управителя на Платформата и е в сила от 20.11.2012г.

Изменение на Правилника
Управителят на Платформата може по негова собствена преценка да измени този правилник.

Съществени изменения
В случай, че измененията са съществени, управителят на Платформата ги консултира с участниците, като им определя срок, в който те могат да изразят становище, който не може да е по-малко от 10 (десет) работни дни.

Съществени изменения на правилника са:

       - съществени промени на Е-платформата за търговия със земеделски земи - Niva.bg;
       - промени, които засягат начина, по който се постига съгласие, за сключваните сделки със земеделски земи чрез  Платформата;
       - съществени промени в правата и задълженията на участниците или Оператора;
       - промени, които могат да изискват значителни парични средства за участниците.

Всички изменения на този правилник се съобщават 10 (десет) работни дни преди влизането им в сила на участниците в Платформата и се публикуват на www.niva.bg и https://e.niva.bg.

Разпространение на информация
Операторът разпространява текущо чрез уеб сайта си www.niva.bg информация за поръчките продава (отдава под аренда/наем), купува (арендува/наема), предстоящи аукциони и сделките със земеделски земи, по които е постигнато съгласие чрез Платформата, която не включва индивидуализиращи данни за страните.

Операторът има право едностранно да промени условията за разпространение на информацията по всяко време, в това число да я разпространява с определено закъснение и/или срещу заплащане.

Раздел IIІ
Участие в Платформата


Процедура по регистрация
Заявителят попълва и подава регистрационната документация.

Образците на електронните форми и документи, включени в регистрационната документация, се подписват с универсален електронен подпис от физическото лице - заявител, съответно физическото лице – представител на юридическото лице – заявител, който трябва да притежава универсален електронен сертификат, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Подписването се извършва чрез специализиран софтуер за подписване и проверка на електронни документи, предоставен от доставчика на удостоверителните услуги с УЕКЕП.

Приемането на подадената регистрационна документация се извършва чрез изпращане на съобщение от Оператора до заявителя на посочения от него електронен адрес.

Изисквания
Заявителят може да кандидатства за приемане като участник в Платформата, ако:

       1. притежава универсален електронен сертификат, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, съгласно - ЗЕДЕП; и
       2. приеме безусловно договора за участие в Платформата и този правилник.
       3. надлежно е упълномощил поне едно физическо лице, за достъп и използване на Платформата, овластено да извършва     
       правно обвързващи волеизявления от негово име, което притежава универсален електронен сертификат, издаден от
       доставчик  на удостоверителни услуги, съгласно ЗЕДЕП.

Операторът извършва проверка на процедурата по регистрация и приема или отказва да приеме заявителя за участник в Платформата.

Приемането, съответно отказа да се приеме заявителя за участник в Платформата се извършва чрез изпращане на потвърждение от Оператора до заявителя на посочения от него електронен адрес.

Потвърждението за приемане за участие съдържа банкова сметка, по която участникът превежда дължимите такси, съгласно Договора за участие в Платформата и Тарифата за таксите, събирани от Оператора.

Заплащането на първоначалните такси от участника съгласно Тарифата е условие за допускането му до търговия в Платформата.

Тарифа
Тарифа за таксите, събирани от Оператора във връзка с дейността на участниците в Платформата – приложение към настоящия Правилник.

Спиране и прекратяване на участие в Платформата
Управителят на Оператора може по своя собствена преценка да спре или прекрати участие в Платформата, ако:

       а) участникът престане да отговаря на изискванията;
       б) участникът наруши този Правилник или Договора за участие;
       в) с оглед на обстоятелствата, управителят на Оператора обосновано прецени, че подобно спиране или прекратяване на
        участие в Платформата е необходимо за да се осигури надлежното осъществяване на дейността чрез Платформата от
        участниците в нея;
       г) участникът не е заплатил дължимите такси за участие съгласно Тарифата.

Управителят на Оператора уведомява участника по електронен път, във възможно най-кратки срокове, когато е практически възможно, за предприетите мерки по спиране или прекратяване на участието му в Платформата.

Участникът може да подаде жалба срещу мерките, които са предприети от управителя на Оператора в срок от 10 дни от получаване на уведомлението.

Управителят на Оператора може по своя собствена преценка да възстанови участието в Платформата на участника, ако е предприел мерки по спиране и може да направи подобно възстановяване предмет на условия или ограничения на участието в Платформата.

Отказ от участие
Участник може да се откаже от участието си в Платформата, като писмено уведоми за това най-малко един месец предварително.

Управителят на Оператора може по своя собствена преценка:

       а) да се откаже от част или целия период на предизвестие;
       б) да наложи условия или ограничения, включително по-дълъг срок на предизвестие, за отказа на участника само доколкото
       такива условия и ограничения са необходими, за да се осигури надлежното осъществяване на дейността чрез Платформата
       от участниците в нея.

Поверителност
Управителят на Оператора ще пази поверителността на всяка информация, получена от Участниците, по отношение на дейността, извършвана чрез Платформата от тях, освен когато:

       а) информацията е публична;
       б) разкриването й се изисква от закон;
       в) участникът се е съгласил писмено за това.

Част II
Правила за поведение и Надзор

Раздел I
Правила за поведение


Забранени практики
Участниците не могат, по отношение на извършваната дейност чрез Платформата:

       1. да извършват каквито и да било действия или да участват в извършването им или да имат поведение, което създава или е
       вероятно да създаде невярна или подвеждаща представа за извършваната дейност чрез Платформата;
       2. да извършват или да участват в извършването на действия, които е вероятно да увредят извършваната чрез Платформата 
       дейност;
       3. да извършват или да участват в извършването на действия, които е вероятно да увредят доброто име и репутация на
       Оператора и извършваната чрез Платформата дейност;
       4. да нарушават този Правилник или да са причина или да допринесат за нарушаването на този Правилник от друг Участник; или
       5. да извършват или да участват в извършването на действия, които нарушават законодателството на Република България;

Управителят на Оператора може да предприеме дисциплинарни действия в съответствие с Раздел II от Част II по отношение на действия или поведението на участник, което по негова преценка попада в предходните точки.

Раздел II
Надзор


Управителят на Платформата осъществява надзор за съблюдаването на този Правилник.

При осъществяване на надзора за съблюдаването на този Правилник, Управителят се подпомага от Комисия по етика, която се състои от 3 (три) до 5 (пет) члена, определени от Управителя на Оператора.

Комисията по етика на първото си заседание приема правила за организацията на работата си и вземането на решения, които се оповестяват на уеб сайта www.niva.bg .

Оплаквания от участниците
Всички оплаквания от действия/бездействия или поведение на участник в Платформата, за което се твърди че нарушава този правилник, се прави писмено и се подава до Комисията по етика. Ако Комисията по етика прецени, че оплакването е основателно и представлява нарушение на този правилник, предприема мерки за разследването му.

Разкриване на информация от Участник
Комисията по етика може да изиска от Участниците да разкрият информация или да представят документи, които са в разположение на Участника, във връзка с осъществяваната дейност чрез Платформата за целите на проверката за съответствие с този Правилник.

Участниците оказват съдействие на Комисията по етика по отношение на проверката за възможното нарушаване на този Правилник, което съдействие може да включва предоставяне на достъп до информация и лица, което е в пределите на възможностите на Участника.

Съдействието на Участника по предходните точки може да бъде взето предвид при определяне на санкциите.

Дисциплинарни мерки и санкции

Правомощия на управителя на Платформата
Управителят на Платформата може да предприеме дисциплинарни мерки против Участник по отношение на всяко действие или бездействие, което може да съставлява нарушение на този Правилник, въз основа на решенията на Комисията по етика.

Управителят на Платформата може да спре или ограничи дейността на Участник в Платформата временно, докато се провежда проверката на Комисията по етика.

При налагане спазването на този Правилник, Управителят на Платформата трябва да отчита необходимостта да поддържа справедлив и надлежно функциониращ пазар в интерес на Участниците.

Санкции
Управителят на Платформата, по своя собствена преценка, въз основа на решението на Комисията по етика, налага санкции на участник за нарушение на този Правилник, включително:

       1. предупреждение;
       2. писмо за преустановяване и въздържане от действия или бездействия;
       3. отнемане на точки от рейтинга на Участника;
       4. публикуване на детайли за нарушението и Участника;
       5. парична санкция в размер до 2 000 (две хиляди) лева;
       6. временно спиране;
       7. прекратяване на участието.

Управителят на Платформата може да наложи комбинация от санкциите, изброени в предходната точка на Участника за нарушение на този Правилник.

Решението на управителя на Платформата за налагането на санкции на Участника е писмено и се мотивира.
Управителят на Платформата уведомява Участника за наложената санкция писмено на посочения в регистрацията електронен адрес.

Обжалване
Участникът може да обжалва решението на Управителя на Платформата за наложените санкции по този Правилник в срок от 10 (десет) работни дни от получаването на писменото уведомление за решението.

Жалбата е писмена и се подава до Управителя на Платформата.

Управителят на Платформата разглежда жалбата, като може да изиска допълнителни разяснения, информация и документи от участника и се произнася с решение по жалбата в срок от 20 (двадесет) работни дни, с което може да потвърди, измени или отмени наложената на участника санкция.

Решението на Управителя на Платформата по жалбата е писмено и окончателно и се изпраща на Участника.

Част III
Сделки със земеделски земи


Раздел I
Общи изисквания


Участник не може да информира клиент, че земеделските земи ще бъдат или са били предмет на сделка осъществена чрез Е-платформата за търговия със земеделски земи - Niva.bg, освен ако това не е така.

Въвеждането на поръчки и постигането на съгласие по сделки със земеделски земи, посредством Платформата се осъществява чрез електронни средства, при използването на притежавания от брокера универсален електронен сертификат, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, съгласно ЗЕДЕП.

Постигане на съгласие по сделките със земеделски земи се осъществява въз основа на автоматизираното засрещане на въведените от участниците в Платформата в регистъра (дневника) поръчка „Продава“ („Отдава под аренда/наем“) и поръчка „Купува“ („Арендува/Наема“), с която се потвърждава, насрещна поръчка „Продава“ („Отдава под аренда/наем“).

Постигнатото съгласие по сделки със земеделски земи, посредством Платформата, което е валидирано от купувача (наемателя/арендатора), е обвързващо.

Участник в Платформата не може да действа едновременно от името на купувача (наемателя/арендатора) и продавача (наемодателя/арендодателя) на земеделски земи.

Участник в Платформата има право да въвежда и поддържа активна поръчка „Продава“ и „Отдава под аренда/наем“ за имот само ако:

       а) има Договор (поръчка), с който собственика на имота възлага продажбата му (отдаването му под аренда/наем) на Посредника
       или
       б) е упълномощен по изискуемия от закона ред от собственика на имота, с правата да продава (отдава под аренда/наем)
       или
       в) е собственик на имота.

Срокът на поръчката в Платформата не може да бъде по-дълъг от срока на действие на договора (поръчката) или пълномощното. При прекратяване на договора (поръчката) или оттегляне на пълномощното от страна на собственика на имота, посредникът се задължава да оттегли поръчката.

Системни правила и технически изисквания
При осъществяване на търговията, Участниците в Платформата спазват операционните, процедурните и техническите изисквания на Е-платформата за търговия със земеделски земи-Niva.bg и комуникационната инфраструктура, така както са определени от Оператора.

Отговорност на участника
При осъществяване на търговията или извършване на дейности свързана с нея, Участник  в Платформата е отговорен за действията и поведението на всички лица (брокери), регистрирани от негово име. Участникът в Платформата е отговорен за нарушаване на поетите задължения от тези лица и могат да му бъдат наложени санкции в съответствие с този Правилник.

Време
Участниците в Платформата могат да въвеждат поръчки в Регистъра на поръчките 365 дни в годината, 24 часа в денонощието, с изключение на случаите, в които този правилник предвижда друго.

В случаите на ъпдейти на Платформата или спиране на системата за техническа профилактика поръчки не могат да се въвеждат. Началната и крайна дата на събитията по предходното изречение се съобщават на участниците в Платформата три работни дни предварително.

Разпределяне на търговията по търговски модули
Земеделските имоти се търгуват чрез модула за единична/блокова търговия при непрекъснато засрещане на поръчките в Регистъра (Дневника) на поръчките или чрез модула за аукционна търговия, съгласно правилата за съответния вид аукцион.

Разпределянето на земеделските имоти за единична/блокова търговия или аукционна търговия се извършва в съответствие с въведената поръчка.

Раздел II
Единична/блокова търговия


Регистър (Дневник) на поръчките

Регистър (Дневник) на поръчките на Платформата, в който се публикуват, въведените чрез електронни средства поръчки и се поддържат до валидиране на постигането на съгласие  по сделка, изтичане на срока им на валидност или оттеглянето им.

Публикуваните поръчки в регистъра на поръчките се разпечатват от брокера, които ги е въвел и се подписват от клиента.

Минимум параметри
Всяка поръчка, публикувана в регистъра на поръчките съдържа най-малко следните параметри:

       а) дали поръчката е продава, отдава под аренда/наем купува или арендува/наема;
       б) област, община, землище;
       в) номер на имот (само за поръчка продава и отдава под аренда/наем);
       г) площ в дка;
       д) цена за дка;
       е) категория (само за поръчка продава и отдава под аренда/наем);
       ж) начин на трайно ползване (НТП) (само за поръчка продава и отдава под аренда/наем);

Срок на валидност
Всяка поръчка, публикувана в Регистъра на поръчките съдържа срок на валидност, който е до определена дата и е не по-голям от 60 дни.

Промяна и Оттегляне
Поръчките публикувани в Регистъра на поръчките не могат да бъдат променяни (редактирани).

Всяка поръчка продава (отдава под наем/аренда), публикувана в Регистъра на поръчките може да бъде оттеглена само преди постигане на съгласие за сделка под условие.

Всяка поръчка купува (наема/арендува) публикувана в дневника(регистъра) на поръчките може да бъде оттеглена само преди постигане на съгласие за сделка под условие.

Лимитирани поръчки
Всяка поръчка, въведена в Регистъра на поръчките съдържа определена пределна цена. Поръчките се засрещат само по определената пределна цена.

Дублирани поръчки
Платформата не допуска въвеждането на поръчки продава (съответно отдава под аренда/наем) с идентичен земеделски имот (имот с един и същи номер от дадено землище).

Изцяло или нищо
В случаите на единична търговия поръчки продава (отдава под аренда/наем) се засрещат с оглед изпълнението им в пълен обем, т.е. на принципа „изцяло или нищо“.

Изцяло или частично
В случаите на единична търговия поръчки купува (арендува/наема) се засрещат с оглед изпълнението им в пълен обем или частично т.е. на принципа “изцяло или частично“. Частично изпълнение е възможно само за случаите, които в поръчките купува (арендува/наема) не е посочен конкретен земеделски имот с неговия номер, а е указано само землището.

Всичко или нищо
В случаите на блокова търговия, поръчки продава (отдава под аренда/наем) се засрещат с оглед изпълнението им в пълен обем т.е. на принципа “всичко или нищо“.

Поръчки при непрекъснато засрещане
Непрекъснатото засрещане се извършва при единична/блокова търговия.
Поръчките публикувани в Регистъра на поръчките се засрещат по землище/ЕКАТТЕ.

Приоритет цена и време
Всяка поръчка, публикувана в Регистъра на поръчките се засреща при строго спазване на принципа на ценовия приоритет.

Всички поръчки с еднаква цена се подреждат при засрещането им при строго спазване на принципа на времевия приоритет (принципа на времевия приоритет се основава на времето на публикуване, така както е отразено в Регистъра на поръчките).

Съгласие за сделка под условие
Когато поръчки продава (отдава под аренда/наем) и купува (арендува/наема), с която се потвърждава насрещна поръчка продава (отдава под аренда/наем) са засрещнати в Платформата, това съвпадане, в случай на въведено потвърждение в Платформата от коя да е от двете страни, има за резултат постигане на обвързващо съгласие между страните по сделката „под условие“ (Сделка под условие).

При Сделка под условие, брокерът, въвел поръчка продава (отдава под аренда/наем) има задължение да предостави на брокера въвел поръчка купува (арендува/наема) следните неизчерпателно изброени документи:

       а) документ за собственост (и свързани с него документи, като удостоверение за наследници, пълномощни и др.) и
       б) скица на земеделския имот (в т.число скица с изтекъл срок на валидност);

Брокерът въвел поръчката купува (арендува/наема) при сделката под условие проверява предоставените документи, като може да изиска представянето на допълнителни документи и информация.

Представянето на документите, тяхната проверка, както и искането за допълнителни документи и информация се осъществява от брокерите извън Платформата в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сделката под условие.

При Сделка под условие в Платформата, брокерът въвел поръчка купува (арендува/наема) има възможност да разтрогне постигнатото обвързващо съгласие  на основание предоставените документи за собственост на имота.

Валидиране
Ако брокерът, въвел поръчка купува (арендува/наема) при сделката под условие е удовлетворен от документите и информацията, които са му предоставени - валидира постигнатото съгласие по сделката със земеделски земи в срок до 10 (десет) работни дни от датата на сделката под условие.

В случай, че брокерът, въвел поръчка купува (арендува/наема) при сделката под условие не е удовлетворен от документите и информацията, които са му предоставени - отказва да валидира постигнатото съгласие по сделката със земеделски земи.

Платформата не засреща повече между същите Участници поръчки, по които те са отказали да валидират постигнатото съгласие.

Раздел III
Аукционна търговия


Операторът организира и провежда аукциони (търгове) чрез Платформата, Модул “Аукциони“.

Операторът носи отговорност единствено за достъпа и ползването на Платформата и функционирането на Модул “Аукциони“, посредством, които участниците, които са допуснати до участие в провежданите аукциони, отправят/приемат наддавателни предложения. Операторът не носи отговорност за резултатите от аукционите, което е автоматизирана операция, осъществявана в съответствие с поръчката за организирането и провеждането на аукциона и този Правилник.

Забрана за предварителни уговорки
Участник в Платформата не може, по отношение на предложение за сключване на предварителен договор за продажба на земеделски земи или предложение за отдаване на земеделски земи под аренда/наем, чрез предварителни уговорки да накара или да се опита да накара, друг участник:

       - да се въздържи от участие в аукцион;
       - да се въздържи от отправяне/приемане на наддавателни предложения за определен земеделски имот/и;
       - да отправя/приема наддавателни предложения до предварително определена цена;
       - да извърши действие, с което да се попречи на нормалното и свободно отправяне/приемане на наддавателни предложения.

Участник в Платформата не може като резултат от предварителна уговорка:

       - да се въздържи от участие в аукцион;
       - да се въздържи от отправяне/приемане на наддавателни предложения за определен земеделски имот/и;
       - да отправя/приема наддавателни предложения до предварително определена цена;
       - да извърши действие, с което да се попречи на нормалното и свободно отправяне/приемане на наддавателни предложения.

Форма (тип) на аукцион
Организираните и провеждане аукциони чрез Платформата, Модул “ Аукциони“ са:
Английски аукцион, Холандски аукцион, Закрит аукцион и Аукцион на втората най-добра цена.

Инициатор (организатор) на аукцион
Брокер, въвел поръчка за организиране и провеждане на аукцион чрез Платформата, Модул “ Аукциони“. Инициатора на аукциона не може да бъде и участник в аукциона.

Участник в аукцион
Брокер в Платформата, който е регистриран за участие в провеждане на аукцион и отправяне/приемане на наддавателни предложения.

Начална (стартова) цена
цена на дка за земеделски имот/и обявени за продажба (отдаване под аренда/наем) в един аукцион, от която започва наддаването при Английски аукцион и автоматичното снижаване при Холандски аукцион.

Текуща цена
последната въведена цена на дка от участник в Английски аукцион или последната цена на дка изведена автоматично от Платформата при Холандски аукцион.

Минимална (резервирана)  цена
най-ниската цена на дка, по която продавачът е съгласен да продаде земеделски имот/и при аукцион за продажба или по която собственикът е съгласен да отдаде под аренда/наем земеделски имот/и при аукцион за отдаване под аренда/наем. Минималната цена е опция, от която може да се възползва инициатора на аукциона, остава скрита за участниците в аукциона до неговото приключване, по-висока е от началната цена.

Аукционна цена
най-високата цена на дка на земеделски имот/и, равна или по-висока от минималната цена, в случаите, когато такава има, постигната при провеждане на Аукцион в Платформата, Модул “Аукциони“, по която купувачът се съгласява да придобие земеделския имот/и.

Стъпка на аукциона
определена стойност в лева на дка, с която се увеличават или намаляват наддавателните предложения до постигане на аукционната цена на Аукциона или приключване на Аукциона с изтичане на обявеното време.

Такт при Холандски аукцион
е интервал от време, през който текущата цена се намалява автоматично от Платформата с една стъпка.

Наддавателно предложение
цена в лева на дка предложена от участник в аукцион, което наддавателно предложение за Английски аукцион е кратно на една стъпка.

„Купи веднага” при Английски аукцион
цена на дка, въведена от инициатора на аукциона, по която е съгласен да продаде веднага и ако бъде въведено потвърждение чрез бутон „Купи веднага“ от участник, наддаването спира и аукциона се прекратява преди изтичане на обявеното време.

„Неочакван край” при Английски аукцион
възможност за инициатора да прекрати предсрочно аукциона - ако прецени, че е съгласен да продаде по достигнатата текуща цена.

„Автоматично наддаване” при Английски аукцион
е въведена максимална цена от участник, при което Платформата автоматично отправя наддавателни предложения от името на участника.

Автоматичното наддаване се извършва винаги, когато друг участник наддаде и продължава докато бъде достъгната въведената максимална цена, или се прекрати аукциона или времето на аукциона изтече.

Победител в аукциона
Участник в аукциона, отправил наддавателно предложение с най-висока цена на дка или пръв е потвърдил текущата цена на дка при Холандски аукцион, или е подал последен наддавателно предложение при използване на опцията „Неочакван край” при Английски аукцион, при условие, че наддавателното предложение е равно или по-голямо от минималната (резервираната) цена; или участник използвал опцията „Купи веднага” при Английски аукцион.

Начало
начална дата и час на сървъра, на който Оператора е инсталирал Платформата, от който час стартира аукциона.

Край
приключване/прекратяване на аукциона на основание една от следните възможности: достигнат краен час на аукциона според сървъра, на който Оператора е инсталирал Платформата; или използвана опция „Неочакван край” от инициатор и „Купи веднага” от участник при Английски аукцион; или потвърдена текуща цена от участник при Холандски аукцион.

Успешен аукцион
аукцион с победител, отправил предложение с аукционна цена над минималната (резервирана) от инициатора цена.

Депозит (задатък) за участие в аукцион
сума в лева, чийто размер е определен от инициатора на Аукциона, която обезпечава изпълнението на задълженията на победителя в успешен аукцион.

Организиране и провеждане на аукцион
Организирането и провеждането на аукцион се извършва въз основа на поръчка от брокер, въведена в Платформата, Модул  “Аукциони“.

Поръчката за организирането и провеждането на аукцион не може да се оттегля от участника, ако за аукциона има поне един регистрирал се участник с платен депозит за участие или ако до началото на аукциона остават по-малко от 7 (седем) дни.

Минималните параметри на поръчката за организирането и провеждането на аукцион са в зависимост от формата (типа) на аукциона.

Аукцион се организира и провежда само, ако Оператора одобри въведената от участника поръчка за организирането и провеждането на аукцион.

Обявление за организиране и провеждане на аукцион
Операторът изпраща до участниците в Платформата обявление за организирането и провеждането на Аукциона.
Организирането и провеждането на аукциона може да се извърши не по-рано от 3 (три) работни дни след изпращането на обявлението до участниците.

Обявлението за организирането и провеждането на аукциона се публикува и на интернет сайта www.niva.bg .

Обявлението за организирането и провеждане на аукциона съдържа:

       1. форма (тип) на аукциона;
       2. сделката със земеделска земя (продажба, аренда/ наем);
       3. инициатор на аукциона;
       4. начална дата и час на аукциона;
       5. крайна дата и час на аукциона;
       6. земеделските имоти, предмет на аукциона;
       7. начална (стартова) цена;
       8. стъпка на аукциона (за английски и холандски аукцион);
       9. такт на аукциона (за холандски аукцион);
       10. наличието на минимална (резервирана) цена;
       11. размер на депозита за участие в аукциона и срока за внасянето му;
       12. други условия по сделката със земеделски земи, ако има;
       13. друга информация, по преценка на Оператора.

Срок за подаване на заявка за участие в аукцион
Срок не по-малък от един работен ден преди началната дата на аукциона, в който участник в Платформата може да подаде Заявка за участие в аукциона.

Процедура по регистрация за участие в провеждането на аукцион
Брокер, който желае да участва в провеждането на обявен аукцион, подава заявка за регистрация за участие. Заявката за регистрация в аукцион се разпечатва на хартиен носител и се подписва от клиента. Заявката съдържа изрично посочване, че клиента се съгласява с условията на обявения аукцион.

Регистрацията за участие в аукцион се потвърждава от Оператора, след внасяне от посредника на депозит (задатък). Депозитът се внася в определения от инициатора на аукциона срок. Ако не се внесе депозит регистрацията за участие в аукциона не се потвърждава и участникът не се допуска до участие в аукциона.

След приключване на аукциона Операторът връща депозита (задатъка) на участниците в аукциона, които не са обявени за победители в срок до 5 (пет) работни дни. По депозита лихви не се дължат.

Ред за провеждане на аукциони
Редът за провеждане на аукцион се прилага доколкото не е предвидено друго за провеждането в отделните форми на аукцион.

Всички аукциони са неприсъствени, провеждат се в реално време, в Е-платформата за търговия със земеделски земи - Niva.bg, модул „Аукциони”.

Броят на участниците и техните номера (кодове) не се обявяват преди приключване на аукциона. Достъп до тази информация няма вкл. инициатора на аукциона.

По време на провеждане на английски и холандски аукцион,  участниците в него и инициатора му имат достъп единствено до текущата цена и хронологичната история на наддаването/снижаването на цената, без информация за участващите в наддаването. До тази информация няма достъп вкл. Оператора.

По време на провеждане на закрит аукцион и аукцион на втората най-добра цена, участниците в него, инициатора му и Оператора нямат достъп до никъква информация относно: подаваните наддавателни предложения с цени от участниците в аукциона;

По време на провеждане на аукцион, участниците и Оператора нямат информация за размера на минималната (резервираната) цена. Достъп до тази информация има само инициатора на аукциона.

След края на аукциона на екраните на инициатора, участниците в аукциона, Оператора и всички останали участници в Платформата, се показват автоматично резултатите от приключилия аукцион. Информацията включва: хронология на наддаванията/снижаванията на цената заедно с участниците, направили наддавателните предложения; кода на посредника-победител в аукциона, ако е излъчен такъв; аукционната цена; минималната (резервираната) цена, ако е въведена такава от инициатора; пояснение относно приключване/прекратяване на аукциона на основание една от следните възможности: достигнат краен час на аукциона или използвана опция „Неочакван край” от инициатор и „Купи веднага” от участник при Английски аукцион или потвърдена текуща цена от участник при Холандски аукцион;

Аукционът се обявява за успешен, когато има победител - участник отправил предложение с аукционна цена над минималната (резервирана) от инициатора цена.

Аукционът се обявява за неуспешен, когато:

       - за участие в аукциона не е подадена или одобрена нито една заявка;
       - нито един от участниците не е отправил наддавателно предложение;
       - нито един от участниците в аукциона не е отправил наддавателно предложение по последната текуща цена при холандски
         аукцион;
       - аукционната цена не е равна или по-висока от минималната (резервираната) цена.

Победителят в аукциона или представлявания от него купувач (арендатор/наемател) се задължава да подпише предварителен договор и/или окончателен договор в нотариална форма (Договор за аренда/наем), за краткост наричан по-долу „Договор“, по представен от инициатора на аукциона образец между него, като победител в аукциона и продавача (арендодателя /наемодателя) на земеделските имоти, в сроковете, обявени в поръчката за иницииране на аукциона. В случай на неизпълнение от страна на победителя на това задължение, депозитът не му се връща.

Операторът предава на инициатора на аукциона депозита в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на Договора или изтичане на срока за подписването му, ако не е подписан по вина на победителя в аукциона или представлявания от него купувач (арендатор/наемател). Операторът има право да прихване от депозита сума в размер на таксата съгласно Тарифата за таксите на Оператора.

В случай на отказ на Продавача (Наемодателя/Арендодателя) на земеделския имот да подпише Договора с победителя в аукциона или представлявания от него купувач (арендатор/наемател), в сроковете, обявени в поръчката за иницииране на аукциона, депозитът се връща от Оператора на победителя в аукциона в срок от 5 (пет) работни дни от изтичане на срока за подписването му. В този случай, победителят в аукциона има право да поиска от продавача обезщетение в размер на сумата на внесения депозит.

Английски аукцион
Английският аукцион е открит аукцион, при който цената на дка за земеделски имот/и се определя въз основа на наддавателни предложения, които се отправят от участниците във възходящ ред от долу на горе.

Аукционът стартира от начална (стартова) цена на дка, обявява се наличието на минимална (резервирана) цена, ако има такава, която остава скрита за участниците до приключване на аукциона и стъпката на аукциона, определени от инициатора на аукциона. Наддавателните предложение се движат с една или повече стъпки за наддаване. Наддаването продължава докато земеделския имот/и се продаде, отдаде под наем /аренда на участника в провеждания аукцион, предложил последен най-високата цена, преди изтичане на обявеното време за провеждане на аукциона или използвана опция „Неочакван край” от инициатор или използвана опция „Купи веднага” от участник в аукциона.

Когато започне аукциона, участниците в аукциона отправят наддавателни предложения, с които увеличават с една или повече от определената стъпка началната цена, съответно текущата цена на наддаване.

Участниците в аукциона могат да въведат максимална цена на дка до която искат да наддават. Максималната цена е скрита за останалите участници в аукциона. При въведена максимална цена, Платформата автоматично отправя наддавателни предложения след  отправени наддавателни  предложения от други участници в аукциона, от името на участника въвел максималната цена, до нейното достигане, или до прекратяване на аукциона, или до изтичане на обявеното време за провеждане на аукциона .Участникът спечелил аукциона е последният участник, който е отправил наддавателното предложение с най-висока цена преди изтичане на обявеното време за провеждане на аукциона.

Участник в аукциона може да въведе потвърждение „Купи веднага“, с което приема отправеното предложение от инициатора по въведената от него цена на дка за земеделски имот/и, по която е съгласен да продаде веднага. Въведената от инициатора на аукциона цена е видима за всички участници в аукциона през времето на неговото провеждане. При въвеждане на потвърждение „Купи веднага“ аукциона се прекратява преди изтичане на обявеното време за провеждането му и участникът, въвел потвърждението е участникът спечелил аукциона.

Инициаторът на аукциона може да прекрати аукциона чрез въвеждане на изявление „Неочакван край“, когато е съгласен да продаде по достигнатата цена на отправено наддавателно предложение от участник в аукциона. При въвеждане на изявление „Неочакван край“ аукциона се прекратява преди изтичане на обявеното време за провеждането му и участникът, отправил последното наддавателно предложение е участникът спечелил аукциона.

Холандски аукцион
Холандският аукцион е открит аукцион, при който цената за дка на земеделския имот се определя въз основа на наддавателни предложения, които се отправят автоматично от Платформата в низходящ ред от горе на долу.

Автоматичните наддавателни предложение се движат низходящо със стъпка, като цената се обявява през определен предварително зададен от инициатора на аукциона такт (интервал). Наддаването продължава докато изтече времето за провеждане на аукциона или земеделския имот/имоти се продаде, отдаде под аренда/наем на участника в провеждания аукцион, приел първи наддавателно предложение по текуща цена.

Инициаторът на аукциона определя начална цена, по която се предлага земеделския имот/имоти и може да определи минимална цена, под която не може да се постигне съгласие за сделка със земеделския имот/имоти.

Когато започне аукциона, началната цена автоматично се намалява с определената стъпка на определен такт, зададен от инициатора докато се достигне крайния час на аукциона.

Участникът в провеждания аукцион, по всяко време, може да купи (арендува/наеме) земеделския имот чрез приемане на наддавателно предложение по текущата цена, с което провеждането на аукционна се затваря (приключва).
Участникът спечелил аукциона е първият участник, който е приел наддавателното предложение по текущата цена.

Закрит аукцион
При закрития аукцион няма начална (стартова) цена и стъпка за наддаване. Инициаторът на аукциона определя начален и краен час и може да определи минимална (резервирана) цена.

Участниците в аукциона отправят наддавателните си предложения по време на провеждането на аукциона.

Участниците в аукциона имат право да отправят само по едно наддавателно предложение и нямат право да го коригират.

Участникът спечелил аукциона е участника, който е отправил най-високото наддавателното предложение, в случай че има определена минимална цена, наддавателното предложение трябва да е по-високо от нея.

Аукцион на втората най-добра цена
При Аукциона на втората най-добра цена няма начална (стартова) цена.

Инициаторът на аукциона определя начален и краен час и може да определи минимална цена.

Участниците в аукциона отправят наддавателните си предложения по време на провеждане на аукциона .

Участникът спечелил аукциона е участника, който е отправил най-високото по ред наддавателното предложение. Аукционната цена е цената на второто по ред най-високо наддавателно предложение, в случай че има определена минимална цена, наддавателното предложение трябва да е по-високо от нея.

Ако най-високото по ред наддавателно предложение е по-високо от минималната цена, но второто по ред наддавателно предложение е по-ниско от минималната цена, то аукционната цена е равна на минималната цена.

Ако в Аукциона на втората най-добра цена има отправено само едно наддавателно предложение и то е по-високо от минималната цена, то аукционната цена е равна на минималната цена.