Рейтинг

В съответствие с мисията си, Niva.bg се стреми да помага на потребителите си да взимат информирани решения. Рейтингът на посредниците е обективен критерий, който измерва тяхната дейност в е-платформата за търговия. Niva.bg изчислява два рейтинга: „Продажби“ и „Аренди“.

Рейтинг Продажби:

Представлява количеството декари, за които даден посредник има сделки в търговската платформа на Niva.bg, умножени с коефициент 0,1 (за избягване натрупването на големи стойности). Ако за сключените сделки и двете страни (посредници) потвърдят в е-платформата приключването на сделката с нотариален акт – това увеличава с 50% точките от дадената сделка.

Пример:

Посредник с код POSRD има текущ рейтинг „Продажби“ – 143 и прави сделка, в която представлява собственик на имот с площ 18,653 дка:

Нов рейтинг „Продажби“ = 143 + 18,653 дка * 0,1 = 145 (закръгляме резултата до десетичната запетая)

След месец и половина посредника POSRD потвърждава заедно с другия посредник, че сделката е извършена пред нотариус:

Нов рейтинг „Продажби“ = 145 + 18,653 дка * 0,05 = 146

Софтуерът изчислява и натрупва автоматично отделни стойности за сделките, в които даден посредник е в ролята на продавач и купувач. В бъдеще, с натрупването на сделки от посредниците в платформата, клиентите ще могат да избират най-добрите посредници в продажбите в даден район – ако искат да продават, или в покупките – ако желаят да купуват.

Така изчислявания рейтинг може да бъде намаляван вследствие решение на Комисията по етика на Niva.bg. След произнасяне от страна на комисията - автоматично добавените точки към рейтинга за дадената сделка се отнемат, както и могат да бъдат отнети и допълнителни точки в зависимост от извършеното нарушение. Дейността на Комисията по етика се осъществява в съответствие с Правилника за търговия на Niva.bg и Правила за дейността и работата ѝ.

Рейтинг Аренди:

Т.като дейността на посредниците, във връзка с отдаването и наемането на земя под аренда, се различава коренно от тази по продажбите – Niva.bg измерва резултатите им в отделен рейтинг. Изчисляването на рейтинг „Аренди“ става по същия начин, като указания за рейтинг „Продажби“.