RSS Емисии на Niva.bg

RSS е система за получаване на информация от сайта Niva.bg към вас, непосредствено след нейното публикуване.
Употребата на информацията, която се получава чрез RSS абонамент изисква да разполагате с RSS четец. Той може да бъде готов, който да инсталирате на компютъра си или вграден в някоя програма (Microsoft Outlook).
Ние ви препоръчваме да използвате Google Reader, който може да ползвате безплатно, стига да имате поща в Gmail.

Niva.bg Ви дава възможност да се абонирате за два типа RSS информация: