Общи условия

(Споразумение с потребителя) за използване на уеб сайт Niva.bg

Този документ описва условията и правилата за ползване на услугите, достъпни чрез сайта www.niva.bg, наричан по-нататък Niva.bg или сайтът. Изключителните права върху информационните ресурси на сайта принадлежат на “НИВА ТРЕНД” ЕООД,  гр. Варна – седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 109-А, ет.1, оф.12. Сайтът и поддържаната чрез него eлектронна система за търговия със земеделски земи (e.Niva.bg), наричана по-нататък Е-платформа, Система за търговия се управляват от “НИВА ТРЕНД” ЕООД,  гр. Варна

I. Общи положения

II. Основни понятия и термини, използвани в тези общи условия. Описание на услугите.

III. Регистрация (достъп, потребителско име и парола, сигурност). Задължения на потребителите при регистрация.

IV. Поведение на потребителите.

V. Правила за коментари и анализи

VI. Авторски права

VII. Защита на личните данни. Конфиденциалност

VIII. Ограничаване на отговорността

IX. Други

X. Промени

I. Общи положения 

1. Niva.bg визуализира и осигурява достъп до yeб-базирана многостранна система, управлявана от Нива Тренд ЕООД, посредством която, чрез електронни средства, въз основа на Правилник за търговия, участниците отправят/приемат предложения за сключване на договори за покупко-продажба на земеделски земи, отправят покани да им се направят предложения за сключване на договори за продажба на земеделски земи, отправят/приемат предложения за сключване на договори за отдаване под аренда на земеделски земи, договори за отдаване под наем на земеделски земи.

2. Участието в електронната търговия се осъществява чрез отдалечен достъп с идентификация посредством универсален електронен подпис, потребителско име и парола. Въвеждането на данни в системата за търговия може да се извършва само от посредници, допуснати по реда на Правилника за търговия на Е-платформата. В системата за търговия могат да се извършват действия насочени към сключване на единични и блокови сделки за покупко-продажба на земеделски земи, аукциони за продажба и отдаване под аренда и наем на земеделски земи.

3. Настоящите общи условия представляват споразумение между потребителите на сайта и Niva.bg, въз основа на което потребителите получават правото да използват услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между потребителите на услугите на сайта и Niva.bg и стават задължителни за всеки потребител. Потребителите на услугите на сайта се съгласяват да бъдат обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

4. Изискванията и процедурите, свързани с осъществяване на търговия посредством Е-платформата за търговия със земеделски земи се уреждат с Правилник за търговия.

5. Niva.bg си запазва правото едностранно да променя тези общи условия. В случай, че след промените на тези общи условия потребителят продължава да ползва услугите на сайта се счита, че той е съгласен с новите общи условия.

6. Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите
       Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
       тел.: 02 / 980 25 24
       факс: 02 / 988 42 18
       гореща линия: 0700 111 22
       Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни
       Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
       тел.: (02) 940 20 46
       факс: (02) 940 36 40
       Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
       Уеб сайт: www.cpdp.bg


II. Основни понятия и термини, използвани в тези общи условия. Описание на услугите.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. потребител - всяко физическо или юридическо лице ползващо услугите на сайта;

2. услуга/и на сайта включват:

       • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта, 
       вкл. публикуваната информация от Е-платформата за търговия със земеделски земи 
       (поръчки, покани, сделки, аукциони);
       • създаване, персонализация и поддръжка (редакция/смяна на парола и др.) на потребителски 
       профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните 
       ресурси на сайта;
       • въвеждането на данни и извършване на действия в системата за търговия по реда на 
       Правилника за търговия на Е-платформата от регистрираните за тази услуга потребители;
       • публикуване на коментари и анализи в съответните секции на сайта
       • абонамент за новини и получаване на бюлетини от регистрирани за услугата потребители 
       на сайта;

3. участник в търговията (посредник) - лице, което е прието за участник в Е-платформата за търговия в съответствие с Правилника за търговия;

4. профил - акаунт на потребителя с уникално потребителско име и парола за вход, представляващ сбор от данни и информация за дейността на потребителя в niva.bg;

5. злонамерени атаки на трети лица - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

III. Регистрация (достъп, потребителско име и парола, сигурност)

Задължения на потребителите при регистрация


1. Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта, се регистрира като потребител.

2. Процес по регистрация

       2.1. При регистрация заявителят попълва съответната регистрационна форма в секция регистрация.
       2.2. В секция регистрация, потребителят може да избира вида регистрация и  типа на профила (посредник, арендатор,
       инвеститор, сдружение, собственик на земя, участник в дискусиите) съобразно ролята си на пазара на земеделска земя и
       възможностите на Niva.bg.
       2.3. Попълнената и изпратена форма генерира имейл съобщение за потвърждение на регистрация до потребителя на
       посочения от него електронен адрес. В имейл съобщението се съдържа линк за потвърждение и активация на
       регистрацията.
       2.4. Потребителско име и парола за вход и достъп до съответните услуги на сайта, са тези, които потребителят е въвел
       при създаване на своя профил в сайта.
       2.5. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола и за
       всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
       2.6. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Niva.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си
       име или парола или за всяко друго нарушаване на сигурността.
       2.7. Потребителят се съгласява да прекратява достъпа до услугите в края на всяка сесия (след използването им).
       2.8. В случай на забравена парола потребителят има възможност да я възстанови като посети секция „Забравена парола“
       на сайта (http://niva.bg/bg/моят-профил/забравена-парола/).
       2.9. Niva.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на т.2 и
       настоящите общи условия.

3. Регистрацията и произтичащите от нея задължения към сайта е лична и не може да се преотстъпва на други лица.

4. При регистрация потребителят се задължава:

       4.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
       4.2. да внася при нужда промени в тази информация с оглед на нейната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
       4.3. в случай, че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Niva.bg има право
       да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
       4.4. с попълването на посочените по-горе лични данни потребителят дава изричното си разрешение за тяхното обработване
       от Niva.bg в съответствие с действащото законодателство.

5. Niva.bg не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни, непълни или неактуализирани данни.

6. Niva.bg има право да осъществява моинторинг с цел преценка дали да предостави профил /акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

7. Регистрацията като потребител е безплатна, с изключение на регистрацията по т. 8 от настоящите общи условия.

8. Niva.bg предоставя възможност за регистрация на потребител в профил - участник в търговията (посредник). Регистрацията като посредник е възможна само след регистрация в Е-платформата за търговия по реда на Правилника за търговия на Е-платформата. Niva.bg прави автоматична връзка с Е-платформата и изтегля необходимата за профила в уеб сайта информация. Потребител не може да има профил в уеб сайта Niva.bg ако не е регистриран в Е-платформата за търговия, или ако достъпът до нея е прекратен на основание Правилника за търговия на Е-платформата.

       8.1. При регистрация като потребител - участник в търговията заявителят попълва и подава регистрационна документация.
       8.2. Образците на електронните форми и документи, включени в регистрационната документация, се подписват с
       универсален електронен подпис от физическото лице - заявител, съответно физическото лице – представител на
       юридическото лице – заявител, който трябва да притежава универсален електронен сертификат, издаден от
       доставчик на удостоверителни услуги, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
       8.3. Приемането на подадената регистрационна документация се извършва чрез изпращане на съобщение от
       Нива Тренд ЕООД (оператор на системата) до заявителя на посочения от него електронен адрес.
       8.4. Нива Тренд ЕООД извършва проверка на процедурата по регистрация и приема или отказва да приеме заявителя за
       участник в Е-платформата за търговия със земеделски земи.
       8.5. Приемането, съответно отказа да се приеме заявителя за участник в Е-платформата за търговия със земеделски земи се
       извършва чрез изпращане на потвърждение от Нива Тренд ЕООД до заявителя на посочения от него електронен адрес.
       8.6. Изискванията и условията за регистрация и прекратяването на регистрация като участник в търговията се уреждат
       в Правилника за търговия.
       8.7. При регистрация като потребител - участник в търговията се дължи такса съгласно Тарифа – приложение към
       Правилника за търговия.
       8.8. Допускането до търговия при условията на Правилника за търговия става след успешна регистрация, заплащане на
       първоначалната такса и сключване на договор с Нива Тренд ЕООД.

9. Достъп до Демо версия на системата за търговия ( e-demo.niva.bg)

       9.1. Регистрация и достъп с цел тестване до Демо версия на системата за търговия се допуска за неограничен срок.
       9.2.Регистрацията се извършва по реда на т. 8 от настоящите условия.

IV. Поведение на потребителите

1. Потребителят, ползващ услугите на сайта е изцяло отговорен за съдържанието на предаваната от него чрез сайта информация.

2. При използване на услугите, предоставяни от Niva.bg, потребителят няма право да:
       • изпраща или предава по някакъв друг начин информация, чийто характер е незаконен, заплашващ, обиждащ, неприличен,
       клеветящ или неприемлив от гледна точка на расови, етнически или други причини;
       • изпраща, публикува или да предава по друг начин данни, които няма право да предава по закон или в резултат на други
       договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или която е предмет на
       споразумения за неразгласяване);
       • изпраща, публикува или да предава по друг начин информация, която нарушава каквото и да е патентно, търговско,
       авторско или друго пpаво на собственост на която и да е страна, правата, за чието ползване, принадлежат на Niva.bg;
       • публикува оферти с измислено или невярно съдържание;
       • публикува оферти, съдържащи непълна, неактуална или подвеждаща информация;
       • включва в описанието на оферта текстове, препратки към сайтове или графики с рекламен характер;
       • изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма",
       пренасочени с alias, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;
       • изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни
       кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на
       компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
       • нарушава нормалната работа на другите потребители на услугите, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който
       влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да ползват услугите на сайта;
       • пречи за предоставяне на услугите на сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите;
       • събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

3. Niva.bg има правото да изтрие всяка информация или акаунт, които  нарушават тези правила.

V. Правила за коментари и анализи

1. При публикуване на анализи и коментари, потребителите се съгласяват да спазват настоящите правила и всички изисквания на общите условия. Сайтът не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

2. Анализи към Аукциони

       2.1. Коментари се публикуват от регистрираните в сайта потребители.
       2.2. Публикуването на анализ от потребител с профил в Niva.bg не изисква преглед и одобрение от администраторите на
       сайта.
      
3. Коментари

       3.1. Коментари се публикуват от регистрираните в сайта потребители.
       3.2. Попълването на коментар и изпращането му го прави автоматично видим в сайта.

4. Анализите и коментарите, които пишат потребителите, и техните отговори, би следвало да бъдат структурирани по четлив начин и не могат да съдържат:

       • вулгаризми, нецензурно или порнографско съдържание или да призовават към разпространяване на омраза,
       дискриминация, расизъм, ксенофобия и конфликти, обиди към участниците във форумите и трети лица;
       • координатите на физически или юридически лица, с изключение на тези на потребителя, оставил коментар или отговор,
       рушенето на имиджа и доброто име на институции, фирми и частни лица;
       • адреси на интернет страници;
       • текстове с рекламно съдържание, материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на
       интелектуална собственост.

5. Niva.bg има право чрез администраторите на сайта да осъществява мониторинг и да премахва или редактира коментари, които съдържат нецензурно или друго накърняващо общочовешките права съдържание или са в нарушение на общите условия и политика на сайта. Niva.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки материал, който нарушава законодателството на Р България и/или правото на Европейския съюз.

VI. Авторски права

1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са запазени и са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Цялата информация, съставянето и подредбата на Niva.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко лице, което желае да публикува, да преразкаже или да се позове на материал, съдържащ се в сайта Niva.bg, е длъжно да получи предварително разрешение от „НИВА ТРЕНД“ ЕООД или да посочи ясно в началото на използвания материал, че същият е взет от сайта Niva.bg. Без изричното писмено съгласие на „НИВА ТРЕНД“ ЕООД  можете да публикувате само цитати от материалите от сайта, но не и директно и изцяло да копирате същите. Всяка употреба извън този смисъл, захранването на бази данни с комерсиална цел, разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

VII. Защита на личните данни. Конфиденциалност

1. Niva.bg е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

2. Niva.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Niva.bg не може да бъде отговорен за каквито и да е хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данни на потребителите.

3. Niva.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции и трети лица, които водят статистика за кликанията, посещенията на Niva.bg и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и др.

4. С приемането на настоящите общи условия, потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на предоставяните от сайта услуги и с рекламна цел.

VIII. Ограничаване на отговорността

1. „НИВА ТРЕНД“ ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си Niva.bg вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Niva.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „НИВА ТРЕНД“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2. Niva.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3. Niva.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

4. Niva.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

5. Niva.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт и не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, включително неосъществени сделки между участници в търговията.

6. Niva.bg не поема и не носи отговорност за всякакви загуби, пропуснати ползи или други неблагоприятни последствия, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на информация, предоставяна от сайта. За публикуваната информация се използват надеждни и проверени източници, а анализите се подготвят добросъвестно и с дължимата професионална грижа, но Niva.bg по никакъв начин не гарантира тяхната изчерпателност и достоверност.

7. Niva.bg не носи отговорност за сделките, които се сключват между посредниците посредством Е-платформата за търговия.

8. Niva.bg не дава препоръки за сключване на сделки със земеделски земи. Всички предоставяни материали, макар да са базирани на основателни предположения, подкрепени с обективни данни и факти, имат прогнозен характер и не препоръчват покупка, продажба, аренда или отдаване пода наем на определени земеделски земи.

9. Niva.bg по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, оборудване и съпътстваща техническа документация, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен. Niva.bg не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително загуба на данни, разходи по възстановяване на бази данни, разходи за подмяна на софтуера, искове на трети лица и други подобни разходи.

10. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Niva.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

IX. Други

1. При използване на услугите на Niva.bg потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички разпоредби на действащото национално и международно законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

2. За да използва услугите, потребителят трябва да получи достъп до Интернет мрежата пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет мрежата оборудване. Niva.bg предоставя услугите си без да носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

3. Niva.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. Потребителите имат право да откажат получаването на подобни съобщения.

4. Niva.bg си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

X. Промени

Niva.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта на адрес http://niva.bg/bg/юридическа-част/общи-условия-за-ползване/

Niva.bg изпраща съобщение за промените в Общите условия до Потребителите. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Niva.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията.
Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по този ред не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на „Нива Тренд“ ЕООД, гр. Варна на 19 ноември 2012 г. и влизат в сила считано от 20 ноември 2012 г.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.